Levering Voorwaarden

ARTIKEL 1. - TOEPASSINGEN
Loof Beauty BeNeLux = hierna te noemen "verkoper"
1.1 Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen door verkoper ten alle tijden zonder enigerlei vooraankondiging plaats vinden.
1.2 De Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn op alle bestellingen en leveringen van verkoper van toepassing.
1.3 Het tot stand komen van een bestelling houdt in dat de koper de toepassing van de op dat moment geldende voorwaarden aanvaardt.
1.4 Pas na schriftelijke goedkeuring door verkoper kan worden afgeweken van deze voorwaarden.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden ten behoeve van verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. - OVEREENKOMSTEN
2.1 Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van (alle) producten tussendoor te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen. Prijzen zullen gewijzigd worden aan de hand van dalende en of stijgende dollarkoersen en grondstofprijzen, alsmede vervoerskosten van fabricage tot ontvanger.
2.2 Een bestelling komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door verkoper. Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren, waarvoor de rede voortvloeit door nalatigheid, betalingsachterstand en/of misbruik van de koper in het verleden. Verkoper zal dit schriftelijk binnen twee (2) werkdagen mededelen. (werkdagen maandag – vrijdag)

ARTIKEL 3. - LEVERING EN VERZENDING
3.1 De verzendwijze wordt door verkoper bepaald, mits koper een eigen keuze heeft welke koper duidelijk in zijn/haar bestelling aangeeft. De aansprakelijkheid voor een verzending welke door koper aanbevolen wordt is geheel voor eigen risico en kan niet bij verkoper verhaald worden.
3.2 Daar verkoper afhankelijk is van de vervoersbedrijven zal een leveringsdag bij benadering zijn. Exacte levertijden kunnen nooit en te nimmer aangeduid worden. Tevens is de mogelijkheid dat vervoerder het bestelde bij naaste afgeeft. Mocht u alleen op huisadres geleverd wensen dient u dit tijdens de bestelling mede te delen. Verkoper kan nooit en te nimmer door koper of derden hiervan aansprakelijk gesteld worden in vergoeding van kosten of voortvloeiende schade.
3.3 Niet uit voorraad leverbare producten worden niet in nalevering geplaatst, mits anders overeengekomen tussen verkoper en koper. Verkoper zal koper binnen twee (2) werkdagen hiervan op de hoogte stellen en in overleg eventueel voor een alternatief zorg dragen. Mochten beide partijen geen alternatieve overeenkomst bereiken wordt de koop geannuleerd.

ARTIKEL 4. - PRIJZEN
4.1 Alle vermelde prijzen voor producten en diensten zijn in euro's en exclusief de huidige BTW (21%) alsmede exclusief verzendkosten.
4.2 Verkoper behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen, verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
4.3 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van DHL gehanteerd.
4.4 Prijzen op de dag van bestelling zijn geldend, ook bij eventuele overeengekomen  nalevering
4.5 Lopende aanbiedingen kunnen niet geretourneerd en/of geruild worden.

ARTIKEL 5. - BETALINGEN
5.1 Betaling dient vóór de levering (tenzij anders is overeengekomen) te geschieden op:  NL95ABNA0620682159 ten name van Loof Beauty BeNeLux onder vermelding van uw naam en uw bestelnummer.
     Voor buitenlandse betalingen:
     ABN/AMRO:
     BIC: ABNANL2A         IBAN: NL95ABNA0620682159
5.2 Bestellingen worden in behandeling genomen na ontvangst van betaling. Er wordt tot ontvangst van betaling geen reservering voor het bestelde in acht genomen.

ARTIKEL 6. - RISICO GEDURENDE TRANSPORT
6.1 Verlies en/of diefstal door het vervoersbedrijf zullen door verkoper worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd. Een bij vervoerder aangegeven manco, waardoor koper niet tijdig het bestelde ontvangt zal na 5 dagen opnieuw door verkoper gezonden worden. Mocht het pakket desondanks door de vervoerder tussentijds uitgereikt worden dient koper het nagezonden pakket te weigeren, waardoor het binnen 48 uur weer bij verkoper geretourneerd wordt.
     Indien een pakket aan de buitenzijde beschadigd is, geldt het eigen risico van koper qua gebrek aan inhoudelijke producten bij acceptatie door koper bij de DHL bezorger . Koper kan na acceptatie van beschadigd pakket geen aanspraak maken op manco inhoudelijke producten en beschadigingen.

ARTIKEL 7. - OVERMACHT
7.1 In geval van overmacht, als hoedanig in ieder geval zullen gelden, oproer, epidemie,natuurrampen, uitsluiting, staking, brand, oorlogsomstandigheden, terrorisme, mobilisatie, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, storingen in openbare voorzieningen, storing van welke aard ook in ons bedrijf, of in dat van onze leveranciers of expediteurs, dan wel in geval van andere omstandigheden, waaronder nakoming der overeenkomst van verkoper redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, heeft verkoper het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens koper te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 8. - EIGENDOM
8.1 Producten blijven tot op de dag van betaling eigendom van verkoper en kunnen bij betalingsoverschrijding direct teruggevorderd worden.
8.2 Bij nalatigheid van een overeenkomst gesloten betalingstermijn zal koper onbetwist na drie per mail gezonden betalingsverzoeken per directe ingang een incassobureau ingeschakeld worden. De daaruit vloeiende incassokosten en renteberekening zijn voor kosten van de koper.

ARTIKEL 9. - VRIJWARING
9.1 De koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op verkoper jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door verkoper geleverde zaken.
9.2 In aanvulling op bovenstaande stelt verkoper evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voort vloeit uit het gebruik van de producten.
.

ARTIKEL 10. - RETOUREN
10.1   Producten kunnen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum en na mededeling naar verkoper en overleg worden geruild mits de producten in staat van dienst zijn  tot wederverkoop van verkoper. Beschadigde verpakkingen en producten zijn niet acceptabel voor retournering.
10.2   Koper dient bij retournering van producten  via de link op de website aan te vragen, waarna hij/zij instructies voor retournering ontvangt van verkoper. Retourneringen zonder vermeld nummer zullen door verkoper geweigerd worden.
10.3   Niet vooraf gemelde retournering kunnen en zullen door verkoper geweigerd worden.
10.4   Verzendkosten en overige gemaakte kosten voor de te retourneren producten zijn en blijven kopers kosten. Koper dient het te retourneren product(en) franco te zenden naar Loof Beauty BeNeLux, Postbus 295 te 6430 AG Hoensbroek
10.5   Door verkoper gemaakte kosten, zoals verzendkosten, administratiekosten etc. worden in aftrek genomen van het geretourneerde product.
10.6   De wijze van retournering is voor kopers keuze en risico.
10.7   Mondeling of schriftelijk akkoord bevestigde retournering aanvragen dienen binnen 5 werkdagen in ontvangst worden genomen door verkoper. Na overschrijding kan en zal verkoper de geretourneerde producten voor ontvangst weigeren en worden de producten geretourneerd op diens kosten naar afzender.
10.8   Koper dient de ontvangen producten alvorens deze te hanteren te controleren op juistheid van besteld product. Achteraf kan geen aanspraak gemaakt worden.
        De koper dient binnen acht (8) dagen na aflevering te melden per e-mail aan verkoper onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Verkoper zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel
        niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens verkoper ter zake van enig gebrek.
10.9   Verkoper kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.
10.10 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het opgeven van een verkeerd bezorgadres, ook niet na verhuizing.

ARTIKEL 11. - KLACHTEN
11.1   Klachten over kwaliteit dienen binnen eenentwintig (21) dagen na aankoop schriftelijk te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens verkoper ter zake van enig gebrek.
11.2   Verkoper neemt uitsluitend de klacht van de koper in behandeling na overleg van factuurdatum en factuurnummer.
11.3   Om de klacht naar alle redelijkheid op te lossen dient koper alle medewerking te verlenen naar het gevraagde van verkoper.
11.4   Om de klacht te behandelen dient het product binnen dertig dagen (30) na aankoopdatum retour te worden gestuurd. Producten gezonden na dertig (30) dagen zullen niet meer in behandeling genomen worden.
11.5   Garantie termijn op de Loof ® producten is zoals fabriek omschrijft 1 jaar na aankoop. Alléén van Loof Beauty BeNeLux afkomstige producten met registratienummer welke na 15 juli 2015 gekocht zijn komen voor garantie in aanmerking.
11.11 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.
11.12 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet voor eventueel gemaakte kosten aan derden.
11.13 Een klacht waarover het recht bestaat om als garantie in aanmerking te komen, worden alleen onder garantie gesteld, mits de leverancier van het product hiervoor garantie verleend, waaronder wordt verstaan dat de uiteindelijke garantie beslissing bij de leverancier, cq producten/fabrikant wordt neergelegd.
        Verkoper is afhankelijk van de bij verkoper zijnde leverancier garantievoorwaarden en verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden.
11.14 Over geseponeerde klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 12. - COPYRIGHT
12.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de verkoper mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.Loof ® is een beschermd eigendomsrecht, ingeschreven in het  merken register ingeschreven onder nummer 0965956.
      Mocht verkoper op enigerlei wijze zonder bevoegdheid gebruikte auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten van Loof ® producten tegenkomen zal, indien na een waarschuwing geen gehore wordt gegeven een proces verbaal worden opgemaakt wegens gebruik en verkoop van eigendoms rechtelijke
      Loof ® producten en van de Copyright © beschermde producten.
12.2 Mocht u de producten van Loof ® op enigerlei wijze gaan publiceren voor een webshop – mailing – promotie ed. heeft u schriftelijke toestemming nodig van Loof Beauty BeNeLux

ARTIKEL 13. - BEVOEGDE RECHTER
13.1 Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onzer keus bevoegd


Wij danken u voor het bezoeken van onze site. Indien u niet gevonden heeft wat u zocht kunnen wij misschien telefonisch of per mail aan uw wensen voldoen. Aarzel niet om ons te contacteren.